ODYSSEY COLLECTION

Ithaca - Eurycleia

Ithaca – Eurycleia

Ithaca - Penelope

Ithaca – Penelope

Ithaca - Telemachus

Telemachus

Ithaca - Amphinomus

Amphinomus

Ithaca - Melanthius

Melanthius

Ithaca - Mentor

Ithaca – Mentor

Ithaca - Laertes

Ithaca – Laertes

Ithaca - Antinous

Ithaca – Antinous

Journey - Siren

Journey – Siren

Journey - Lotus

Journey – Lotus

Journey - Circe

Journey – Circe

Journey - Scylla

Journey – Scylla

Journey - Calypso

Journey – Calypso

Journey - Charybdis

Charybdis

Journey - Nausica

Journey – Nausica

Journey - Demodocus

Demodocus

Journey - Polyphemus

Polyphemus

Troy - Achilles

Troy – Achilles

Troy - Hector

Troy – Hector

Troy - Paris

Troy – Paris

Troy - Agamemnon

Agamemnon

Troy - Ajax

Troy – Ajax

Troy - Menelaus

Troy – Menelaus

Troy - Hecuba

Troy – Hecuba

Troy - Andromache

Andromache

Milieu - Ismara

Milieu – Ismara

Milieu - Thrinacia

Milieu – Thrinacia

Milieu - Ogygia

Milieu – Ogygia

Milieu - Telepylos

Telepylos

Journey - Tiresias

Journey – Tiresias